Werkvormen


In dit overzicht van werkvormen tref je een overzicht aan van de in het Hoger Onderwijs gebruikelijke werkvormen met een opsomming van de voor de desbetreffende werkvorm belangrijkste (zeker niet alle) onderwijskundige toepassingen van ICT 1. De werkvormen zijn omschreven aan de hand van hun kenmerken en student- en docentactiviteiten. In het daaropvolgende overzicht is elke ICT-toepassing voorzien van een korte omschrijving met voor- en nadelen, van verwijzingen naar meer info en van een scenario in het alfadomein. Met deze scenario’s worden praktische toepassingen voor wat betreft de desbetreffende ICT-tool gepresenteerd om op die manier de docent in staat te stellen ideeën op te doen voor het concreter vormgeven van het onderwijsontwerp. Een lijst van alle tools in dit overzicht is te vinden in de alfabetische lijst.


werkvormen

kenmerken

studentactiviteiten

docentactiviteiten

ICT-tools

hoorcolleges
frontaal onderwijs voor (grotere) groepen studenten
gezamenlijk luisteren,
aantekeningen maken,
actief participeren,
vragen stellen
voorbereiden hoorcollege,
hoorcollege geven,
visueel ondersteunend materiaal selecteren,
studenten activeren,
generieke feedback opdrachten,
vragen beantwoorden
Digitale leeromgeving 2
Presentatiesoftware (PowerPoint 3, Prezi 4)
Concept maps
Stemsystemen
Digitale video
Digitale audio
Smartboard
hoorcolleges op afstand
frontaal onderwijs digitaal
individueel luisteren,
aantekeningen maken,
actief participeren,
vragen stellen
voorbereiden hoorcollege,
hoorcollege geven,
visueel ondersteunend materiaal selecteren,
studenten activeren,
generieke feedback opdrachten,
vragen beantwoorden
Podcast
Slidecast
Vodcast
Video conferencing
werkgroepen
activerend onderwijs voor een groep studenten met maximale groepsgrootte
artikelen bespreken,
opdrachten bespreken,
discussiëren,
presenteren,
samenwerken tijdens afstudeertraject
opdracht formuleren,
studenten activeren,
studenten feedback geven,
presentaties beoordelen,
discussie begeleiden,
vragen beantwoorden
Wiki 4
Samenwerkingsomgeving
Document sharing
Discussiefora
Voice board
Voice thread
Social bookmarking
RSS
Webconferencing
Twitter 4
zelfstudie: tentamenvoorbereiding
zelfstandig bestuderen van tentamenstof
bestuderen tentamenstof zoals handboek en artikelen,
maken van samenvattingen,
bestuderen van collegedictaat,
bestuderen van overige onderwijscontent zoals clips en webinars,
memoriseren van belangrijke feiten,
maken van oefentoetsen
oefentoets maken,
modelantwoorden opstellen,
tentamen maken,
tentamen nakijken,
tussentijdse toets of opdracht maken,
tussentijdse toets of opdracht nakijken,
Weblog
Portfolio
Website
Concept maps
Digitale video en Vodcast
PeerWise 4
Digitale audio en Podcast
zelfstudie: opdracht en scriptie
zelfstandig uitvoeren van een opdracht of het schrijven van een scriptie
zelfstandig werken aan opdrachten,
data verzamelen,
data analyseren,
literatuurstudie,
teksten annoteren,
scriptie schrijven,
reflecteren op eigen werk,
feedback geven op werk van anderen,
(online) publiceren,
deelnemen aan afstudeertraject
opdracht formuleren,
begeleiden,
feedback geven,
opdracht beoordelen
Weblog
Portfolio
Website
Concept maps
Voice board
Voice thread
Feedbacktool (GradeMark)
Feedback tool (Markin)
Peer feedback
E-rater
Werkbank Academische Vaardigheden
Plagiaatdetectie software
(Gezamenlijk) annoteren van teksten (eMargin)
groepsopdrachten
samenwerkend leren in kleine groepen
samenwerken aan opdrachten,
discussiëren,
samen data verzamelen,
samen data analyseren,
samen teksten annoteren,
samen schrijven aan teksten,
feedback geven op elkaars werk,
opdracht formuleren,
begeleiden van uitvoering,
studenten feedback geven,
vragen beantwoorden,
groepsopdracht beoordelen
Wiki 4
Samenwerkingsomgeving
Document sharing
Discussiefora
Voice board
Voice thread
Social bookmarking
Feedback tool (Markin)
Peer feedback
(Gezamenlijk) annoteren van teksten (eMargin)
veldwerk
praktijkgericht locatiegebaseerd onderwijs in het veld
uitvoeren van praktijkonderzoek,
vastleggen data,
leidinggeven aan / samenwerken in een veldteam
veldwerkopdracht formuleren,
veldwerk begeleiden,
veldwerk beoordelen
iPad / tablet
GPS
Geoplaza
excursie
locatiegebaseerd onderwijs
reizen naar locatie,
luisteren en aantekeningen maken,
presentatie geven op locatie,
opdracht maken op locatie
reizen naar locatie,
kennisoverdracht m.b.t. object/gebied op locatie,
opdracht formuleren,
opdracht begeleiden
iPad / tablet
GPS
Geoplaza
stage
praktijkervaring in het werkveld
uitvoeren stageopdracht,
reflecteren op (studie)loopbaanvragen,
begeleider vanuit opleiding op de hoogte houden van voortgang,
schrijven eindverslag
stage begeleiden
Weblog
Portfolio
Twitter
Skype